In Posters We Love

1/2

 Εισαγωγή /

Introduction

    In Posters We Love ’ ονομάσαμε αυτή τη δράση που είναι στην ουσία της η σπάνια ευκαιρία  παρουσίασης μίας συλλογής αφισών οι οποίες προέρχονται από χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.  Επειτα από 37 ημέρες απαγόρευσης κυκλοφορίας τις οποίες μεταφράσαμε σε 37 ημέρες επίπονης και επίμονης τηλε-εργασίας, αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε αυτήν την ψηφιακή έκθεση στην 24η Απριλίου 2020.


    Λίγο πρίν ξεσπάσει στη χώρα μας η κορονοϊκή κρίση, λάβαμε το corpus μίας συλλογής διαφορετικής από τις άλλες, η οποία όμως εμπεριέχει την κοινή συνισταμένη που έχουν τέτοιου είδους συλλογές, την επιμέλεια του ανθρώπου που αναγνωρίζει στο αντικείμενο συλλογής του, αισθητικές ποιότητες ικανές να εξυψώσουν τον ψυχισμό του.


    Τις αφίσες αυτές συνέλεξε επιμελώς ο Σερβοβόσνιος χαράκτης Milan Zunic και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1960, με τον κύριο όγκο τους να καταγράφεται κατά την διάρκεια της κρίσιμης για την Ανατολική Ευρώπη δεκαετία του 1980 και να συνεχίζεται με αφίσες. σχεδόν έως και τις αρχές της Νέας Χιλιετίας. Η γεωγραφική τους δε καταγωγή εκτείνεται από την Σερβία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την Πολωνία, την πρώην Ανατολική Γερμανία κλπ.


    Αντιληφθήκαμε αμέσως την πολυτιμότητα του υλικού που έφθασε στα χέρια μας και μπήκαμε στη διαδικασία της βασάνου ανεύρεσης τρόπου ανάδειξης και αξιοποιήσεώς της. Η εικαστική και γραφιστική αξία της είναι αδιαμφισβήτητη όμως δεν μένει μόνο σε αυτό καθώς οι πληροφορίες που αντλούνται μέσα από αυτήν φανερώνουν την πολιτιστική εξέλιξη αυτών των χωρών σε όλα τα πεδία, εικαστικά, παραστατικές τέχνες, μουσειακές εκθέσεις, τους τρόπους και το επίπεδο επικοινωνίας των πολιτιστικών τους γεγονότων, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, ακόμα και την αλληλεπίδραση που είχαν με τις χώρες της Δύσης και το πολιτιστικό τους γίγνεσθαι. Λειτουργεί ως μία ιδιάζουσα χρονοκάψουλα, όχι για ένα στείρο ταξίδι στο απωλεσθέν παρελθόν, αλλά για έναν περίπατο στον χωροχρόνο και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού σε ένα χωροχρονικό θραύσμα, άξιο μελέτης και ικανό να δώσει το έναυσμα για δημιουργία νέων πραγμάτων στο μέλλον, που πλέον είναι παρόν, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα των πρακτικών του παρελθόντος.


    Στο πλαίσιο της πλατφόρμας showmustgoon.online, αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε θετικά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν στην καθημερινότητά μας από την κορωνοϊκή κρίσξη και τον συνακόλουθό της περιορισμό και κατορθώσαμε στις 37 αυτές ημέρες την ψηφιοποίηση, καταγραφή, εύρεση βασικών χρήσιμων συνδέσμων και την μετάφραση μέρους του υλικού στην αγγλική.

 

    Στοχεύουμε στην παρουσίαση ακόμα περισσοτέρων πληροφοριών για το υλικό, καθώς επίσης και την εξίσου επιμελή παρουσίαση του μέρους που υπολείπεται και χρειάζεται επεξεργασία. Ως τότε, κάθε επιπλέον στοιχείο θα προστίθεται σταδιακά.


    Σε κάθε περίπτωση,  The Show Must Go On - In Posters We Love. Σας καλούμε λοιπόν, να περιπλανηθείτε στο υλικό και να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

    In Posters We Love’ we named this exhibition, which is in essence the rare opportunity to present a collection of posters from countries in the former Eastern bloc. After 37 days of self-quarantine that we translated into 37 days of painstaking and persistent teleworking, we decided to release this digital exhibition on April 24, 2020.

 

    Shortly before the coronovirus crisis broke out in our country, we received the corpus of a collection different from the others, which, however, contains the common component of such collections, the care of the person who recognizes the object of his collection, aesthetic qualities capable of elevating his psyche.

 

    These posters were diligently collected by the Serbian-Bosnian engraver Milan Zunic and cover the period from the 1960s, with the main volume being recorded during the crisis-ridden for Eastern Europe in the 1980s and continued with posters, almost until the beginning of the New Millennium. Their geographical origin extends from Serbia, Bosnia & Herzegovina, Poland, the former East Germany, etc.

 

    We immediately realized the value of the material that reached our hands and we entered the process of finding a way to highlight and use it. Its artistic and graphic value is indisputable but it does not remain only in this as the information obtained through it reveals the cultural development of these countries in all fields, visual arts, performing arts, museum exhibitions, the ways and the level of communication of the cultural events, political and social developments, even the interaction they had with the countries of the West and their cultural becoming. It functions as a special time capsule, not for a sterile journey into the lost past, but for a walk in space-time and the evolution of human civilization in a space-time fragment, worthy of study and capable of triggering the creation of new things in the future, which is now the present, as well as drawing conclusions from the results of past practices.

 

    As part of the showmustgoon.online platform, we decided to take advantage of the difficulties created in our daily lives by the coronovirus crisis and its consequent restrictions, and in these 37 days we have succeeded in digitizing, recording, finding useful links and translating part of the material into English.

    We aim to present even more information about the material, as well as the equally diligent presentation of the part that remains and needs to be processed. Until then, any additional items will be added gradually. In any case, The Show Must Go On - In Posters We Love. So we urge you to wander around the material and do not hesitate to contact us for any further information.

Made in Serbia

More Made in Serbia

Made in Poland

Made in Bosnia & Herzegovina

Μείνε ενημερωμένος /

Stay Updated

Learn first our news!

Συντελεστές /

Contribution

In memoriam Milan Žunić

Collection offered by: Aristomenis Katsoulas
 

Project Management : Efstratios Chalkiotis, Nikolaos Sklavolias

Management Support: Georgios (Yuri) Kalyvas

Posters Scaned by: PlanetCopy Κοκκινάκης

Free Translation: Stevan Petkovic

Παραγωγή /

Production

Organized by:

SMGOLOGO.png
4logonew.png

Expertised Curation:

logoBlender.png

Nestoras

Katsimichas

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube