Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

Καλωσορίσατε σε έναν κόσμο που συνεχίζει. Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα Show Must Go On.

Η πλατφόρμα The Show Must Go On, αποτελεί το αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας και προσπάθειας των ομαδών πίσω από το Τεταρτημόριο και τη The Blender Gallery για την εξεύρεση λύσεων στην πολιτιστική παρουσίαση, εν όψει της ανάγκης που δημιουργείται για εναλλακιτκούς τρόπους επικοινωνίας και τόπους συνάντησης γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, εδώ παρουσιάζονται ηλεκτρονικά εικαστικές εκθέσεις σε πραγματικό χώρο και χρόνο προσφέροντας  τη δυνατότητα στο κοινό να μπορεί εξ αποστάσεως να περιηγηθεί σε εκδηλώσεις – εικαστικές εκθέσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η πλατφόρμα αυτή χτίζεται από τις ομάδες μας, σε δύσκολες συνθήκες, στο πλαίσιο μιας επικαιρότητας που μας αιφνιδίασε και δημιουργήσε νέες ανάγκες – τις οποίες επιλέγουμε να δούμε σαν ευκαιρίες. Αλλαγές, λάθη, παραλείψεις είναι πιθανά, και σε αυτό ζητάμε τη βοήθεια και τη συμβολή σας. Μη διστάσετε να μας τα επισημάνετε για να γίνουμε καλύτεροι και να μπορούμε να βαδίζουμε όλοι μαζί.

 

*** το κοινό, ανεξαρτήτως συνθηκών, μπορεί να έχει προσβαση στον καλλιτεχνικό κόσμο οποιαδήποτε στιγμή ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε να παρουσιαστεί σε real time και η παραγωγική διαδικασίας τέτοιων δράσεων.

 

Η συνέργεια της Τhe Βlender Gallery και της ΑΜΚΕ τετARTημόριο στοχεύει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση εικαστικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων real time και τη διατήρηση του υλικού τους ώστε η επισκόπηση και η διάδραση να γίνεται από και με τον ψηφιακό επισκέπτη όταν αυτός το επιθυμεί.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Από τον Ιανουάριο του 2020 σχεδιάζουμε την παρουσίαση ενός project στον χώρο της The Blender Gallery στη Γλυφάδα (27-28 Μαρτίου 2020). Ο τίτλος του project είναι Show Μust Go On και μέσα από μία σειρά αφίσες, video art, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων, ενημέρωση από λοιμωξιολόγους, αλλά και dj set θα προσπαθεί σε ένα διήμερο να ενημερώσει μαθητές, γονείς, και το ευρύ κοινό για το ασφαλές σεξ με έναν διαφορετικό, πρωτότυπο τρόπο.

 

Ξαφνικά, την βδομάδα που αρχίζουμε την επικοινωνία της δράσης ξεσπά η πανδημία, η  πανδημία του κορονοϊού. Δεν είναι αστείο. Η διεθνής κοινότητα τρέχει να προλάβει τα χειρότερα, η κυβέρνηση επίσης, ο τύπος προσπαθεί να ενημερώσει, γιατροί και νοσηλευτές να σώσουν τον κόσμο και το κοινό να προστατευτεί.

Όμως όπου υπάρχουν δυσκολίες βρίσκουμε και λύσεις. Οι οποίες πάντοτε είναι περισσότερες από τις δυσκολίες.

 

Αυτό είπαμε και εμείς. Και συγκεντρωθήκαμε και σκεφτήκαμε τους συνεργάτες μας, τους εικαστικούς, τους επιστήμονες, τους μαθητές, το κοινό. Προσπαθήσαμε να βρούμε ποιές κοινές ανάγκες έχουμε. Όλοι όσοι προσπαθούμε καθημερινά να προλαμβάνουμε, να ενημερώνουμε, να σώσουμε, να προστατευτούμε.

 

Όλοι έχουμε ανάγκη την υγεία, την στέγη, την ζωή και όλες αυτές οι ανάγκες μεταφράζονται σε πολιτισμό.

 

Δημιουργούμε με ειλικρίνεια. Φτιάξαμε αυτήν την πλατφόρμα για όλους. Αυτή η πλατφόρμα θα παρουσιάσει αρχικά ηλεκτρονικά την έκθεση Show Must Go On. Από αυτή την πρώτη της έκθεση παίρνει το όνομα της. Γιατί είναι στη φύση μας να συνεχίζουμε.

 

Μπορούμε, συνεχίζουμε και δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

 

Γιατί ο Πολιτισμός, είμαστε όλοι.

 

OUR WORK

Welcome to a world that continues to move on. Welcome to the platform of Show Must Go On.

 

The platform of The Show Must Go On is the result of the continuous cooperation and work between the team of Tetartimorion and The Blender Gallery, aiming to find and explore possible solutions for a better cultural presentation, in view of the growing need for alternative ways of communication and meeting points.  More specifically we present digital art exhibitions in real time and space, therefore offering to the public the opportunity to navigate from afar in events - art exhibitions, even under the most difficult conditions.

REAL TIME

We would like to highlight that this platform is built by our teams, at a time when current affairs took us all by surprise and created new needs – needs that we choose to perceive as opportunities. Changes, mistakes or oversights are possible, and for that reason we ask your help and contribution. Do not hesitate to make suggestions and corrections, which will help us to improve.

 

 

*** the public, regardless of the general conditions, will have access to the art world at every moment, as we plan a real time exhibition, also presenting the productive process behind all this.

 

The synergy between the Blender Gallery and tetARTimorio NPO aims to provide to the public a spherical and interactive presentation of artistic, cultural and social events in real time and to keep the relevant material accessible and available to the (digital) visitor at all times.  

OUR STORY

Since January 2020 we were planing a project in the Blender Gallery in Glyfada (27-28 of March 2020). The title of the project is Show Must Go On and through a collection of posters, video art, sociologists' placements and infectious disease specialists' advisement, plus a dj set consists a two days' event that would try to inform students, parents, and wide public about safe sex practices in a differnet and innovative way.

 

Suddenly, in the week we were going to start communicating the event the pandemic struck, the pandemic of coronavirus (Covid-19). It wasn't funny at all.The global community sprung forward to prevent the worst, so did the greek government, the press tried to inform while doctors and nurses hasted to save and protect the people and the public.

 

Wherever there are difficulties we find solutions. Which are always more abundant than the difficulties themselves.

 

That's what we told to ourselves. And with our mind to our partners, to artists, to scientists, to students and the wide public. We tried to find which our common needs were. All of us whomst everyday try to prevent, to inform, to save, to protect.

 

All people have the need for health, housing and life. And all those needs translate to culture.

 

We create with sincerity. We made this platform for all. This platform will initialy present digitaly the Show Must Go On exhibition. From this first exhibition it will be named after. Because it's our nature to go on.

We can and we continue to give our best selves.

Because culture is all of us.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube